Ευάγγελος Δερματάς

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Βιογραφικό Σημείωμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΙΑΣ Χρονική αντιστοίχιση φράσεων ομιλίας.
Διανυσματικός κβαντισμός. Μέθοδοι προσδιορισμού προτύπων αναφοράς.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Υπολογισμός κατωφλίων απόφασης για συστήματα επιβεβαίωσης.
Ανάπτυξη συστημάτων αναγνώρισης ομιλίας.
Αλγόριθμοι δημιουργίας πολλαπλών μοντέλων για το συνεχές κρυμμένο μοντέλο Markov.
Εντοπισμός αρχής και τέλους ομιλίας σε περιβάλλον θορύβου.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Στατιστικές μετρήσεις γραπτών κειμένων της ελληνικής γλώσσας.
Ανάπτυξη συστημάτων προεπεξεργασίας, ημιαυτόματης και αυτόματης γραμματικής ανάλυσης κειμένων φυσικής γλώσσας.

Επανατροφοδοτούμενα Νευρωνικά δίκτυα σε συστήματα γραμματικής ανάλυσης.
Συστήματα προσδιορισμού του τόνου σε κείμενα φυσικής γλώσσας.

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
Επίλυση του αντίστροφου κινηματικού προβλήματος ρομποτικών βραχιόνων.

Περισσότερες πληροφορίες