Μαθήματα

    Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
    Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Π.Μ. Τίτλος
ΕΟΗ-01 8 Εφαρμοσμένη Οπτική και Φωτονική
ΕΟΗ-02 8 Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας
ΕΟΗ-03 5 Κβαντική Ηλεκτρονική: Lasers & Μη-Γραμμική Οπτική
ΕΟΗ-04 5 Οπτοηλεκτρονική Ημιαγωγών και Νανοδιατάξεων
ΕΟΗ-05 4 Εφαρμοσμένη Φασματοσκοπία και Οπτικές Ιδιότητες Υλικών
ΣΥΝΟΛΟ 30  
    Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
    Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Π.Μ Τίτλος
ΕΟΗ-06 5 Ηλεκτρονικές πλατφόρμες οδήγησης, ελέγχου, ανάκτησης και επεξεργασίας σήματος
ΕΟΗ-07 5 Οπτικές Τηλεπικοινωνίες
ΕΟΗ-08 4 Ολοκληρωμένα Οπτοηλεκτρονικά – Αισθητήρες & Μετρολογία
ΕΟΗ-ΜΕ 16 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ 30  
    Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
    Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Π.Μ.  Τίτλος
ΕΟΗ-9 10  Βιομηχανική Πρακτική / Εργαστηριακή Άσκηση
ΕΟΗ-10 20 Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Ε.Μ.Δ.Ε.)
ΣΥΝΟΛΟ 30  
    ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (*)
Κωδικός Π.Μ.  Τίτλος
ΕΟΗ-11 4 Οπτική σχεδίαση – Προσομοιώσεις διάδοσης ακτινοβολίας
ΕΟΗ-12 4 Εργαστήριο Οπτικής Τεχνολογίας (Optical Workshop): Υλικά και Κατασκευή Διατάξεων
ΕΟΗ-13 4 Φωτονική Πυριτίου-Φωτονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα (Silicon photonics – Photonic integrated circuits)
ΕΟΗ-14 3 Μηχανική Όραση (Machine Vision)–Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
ΕΟΗ-15 3 Θερμική Απεικόνιση & Εφαρμογές
ΕΟΗ-16 3 Συμβολομετρία – Ολογραφία – Εφαρμογές
ΕΟΗ-17 3 Οργανικά Οπτοηλεκτρονικά
ΕΟΗ-18 3 Υγροί κρύσταλλοι – Οθόνες
ΕΟΗ-19 3 Υπερταχέα Οπτοηλεκτρονικά Συστήματα και Εφαρμογές
ΕΟΗ-20 3 Μικρο/νανοτεχνολογία – Ανάπτυξη Μικροδιατάξεων
ΕΟΗ-21 4 Οπτοηλεκτρονική στην Αγροδιατροφή*
ΕΟΗ-22 4 Οπτοηλεκτρονική και Lasers στην Βιομηχανία*
ΕΟΗ-23 4 Οπτοηλεκτρονική σε Έξυπνες Πόλεις και Μεταφορές*
ΕΟΗ-24 4 Οπτοηλεκτρονική στις Επιστήμες Ζωής*
ΕΟΗ-25 3 Τεχνικοοικονομική Ανάλυση / Αγορά Τεχνολογίας*
     

*Σημείωση: Προχωρημένα μαθήματα εξειδικευμένων σεμιναρίων από διακεκριμένους ειδικούς επιστήμονες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που καλύπτουν σφαιρικά και επίκαιρα το αναφερόμενο γνωστικό και τεχνολογικό πεδίο.