Μαθήματα

    Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
    Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Π.Μ. Τίτλος
ΕΟΗ-301 8 Εφαρμοσμένη Οπτική και Φωτονική
ΕΟΗ-302 8 Κβαντική Ηλεκτρονική: Lasers και Μη-Γραμμική Οπτική
ΕΟΗ-303 7 Οπτοηλεκτρονική Ημιαγωγών και Νανοδιατάξεων
ΕΟΗ-304 7 Εφαρμοσμένη Φασματοσκοπία και Οπτικές Ιδιότητες Υλικών
ΣΥΝΟΛΟ 30  
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Π.Μ Τίτλος
ΕΟΗ-305 8 Ηλεκτρονικά Κυκλώματα, Σήματα και
Συστήματα Επεξεργασίας
ΕΟΗ-306 8 Ολοκληρωμένα Οπτοηλεκτρονικά -Αισθητήρες και Μετρολογία
ΕΟΗ-307 6 Στοχευμένη Ερευνητική Εργασία
ΕΟΗ-3* 8 Υποχρεωτική Συμπλήρωση 8 Π.Μ. από
τα προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής: ΕΟΗ-ΜΕ
ΣΥΝΟΛΟ 30
    Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
    Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Π.Μ. Τίτλος
ΕΟΗ-315 10 Βιομηχανική Πρακτική / Εργαστηριακή Άσκηση
ΕΟΗ-316 20 Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Ε.Μ.Δ.Ε.)
ΣΥΝΟΛΟ 30  
    ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ( ΕΟΗ-ΜΕ )
Κωδικός Π.Μ. Τίτλος
EOH-3084Οπτικές Τηλεπικοινωνίες
ΕΟΗ-309 4 Οπτική σχεδίαση – Προσομοιώσεις διάδοσης ακτινοβολίας
ΕΟΗ-310 4 Θερμική Απεικόνιση & Εφαρμογές
ΕΟΗ-311 4 Συμβολομετρία – Ολογραφία – Εφαρμογές
ΕΟΗ-312 4 Οργανικά Οπτοηλεκτρονικά
ΕΟΗ-313 4 Μικρο/νανοτεχνολογία – Ανάπτυξη Μικροδιατάξεων
ΕΟΗ-314 4 Βιοφωτονική