Διατομεακή Συνέργεια

Η σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία απαιτούν συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων. Καθώς ο ορίζοντας της γνώσης διευρύνεται, η συνέργεια είναι πλέον απολύτως αναγκαία για να δώσει λύση στην πολυπλοκότητα των προβλημάτων.

Το Δια-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΙΠΜΣ) «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική» (ΕΟΗ) υλοποιείται από τα Τμήματα Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, και του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογιας (ΙΝΝ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών – «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ-Δ).

Το αντικείμενο του προγράμματος υπερβαίνει και διαφοροποιείται σημαντικά από άλλα σχετικά ΠΜΣ στην Ελλάδα, και είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις διεθνείς τάσεις στο πεδίο. Πηγάζει από την αναγκαιότητα εκπαίδευσης νέων στελεχών, σε ένα εξειδικευμένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου όμως σημαντικό ρόλο παίζει η σφαιρική γνώση του αντικειμένου.

Η φιλοσοφία του ΔΙΠΜΣ δίνει πρότυπες λύσεις και καλύπτει τη ποικιλία των απαιτήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η υλοποίησή του βασίζεται στην διεπιστημονική συνεργασία φορέων, οι οποίοι συνεργούν συμπληρωματικά και ολοκληρώνουν τα πεδία ενδιαφέροντος σε επίπεδο διδασκαλίας, εργαστηριακής άσκησης και έρευνας.

Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα στο πεδίο των οπτικών και φωτονικών υλικών, των λειτουργικών μικρο/νανοδομών και διατάξεων, τόσο από πλευράς θεωρητικής ανάλυσης και μοντελοποίησης, όσο και από πλευράς ανάπτυξης και επεξεργασίας υλικών και διατάξεων αισθητήρων και τηλεπικοινωνιών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών συνεισφέρει υψηλή τεχνογνωσία στα πεδία επεξεργασίας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών, αισθητήρων, μηχανικής όρασης και ελέγχου συστημάτων.

Το ΙΝΝ/ΕΚΕΦΕ-Δ καλύπτει προηγμένες τεχνολογίες ανάπτυξης ημιαγωγών και υποδομές λιθογραφικής επεξεργασίας υλικών και διατάξεων νανοηλεκτρονικής και νανοφωτονικής, οργανικών οπτοηλεκτρονικών κτλ.

Τα μέλη ΔΕΠ και οι ερευνητές των φορέων, καταξιωμένοι στα πεδία τους, πλαισιώνονται από μέλη άλλων Τμημάτων Παν. Πατρών, άλλων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, καθώς και στελέχη του ιδιωτικού τομέα τα οποία δραστηριοποιούνται στους συναφείς τομείς.

Τόσο τα Τμήματα του ΠΠ όσο και το ΙΝΝ έχουν λάβει εξαιρετικά σχόλια από τις επιτροπές εξωτερικής αξιολόγησης της ΑΔΙΠ και της ΓΓΕΤ, που επιβεβαιώνουν την Αριστεία τους. Ειδικότερα υπογραμμίζονται: η υψηλής ποιότητας έρευνα και εκπαίδευση σε τομείς σχετικούς με το ΔΙΠΜΣ, η χρήση σύγχρονων μέσων διδασκαλίας, οι ερευνητικές υποδομές υψηλού επιπέδου, και η επίδραση των ερευνητικών δράσεων στην εκπαίδευση φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.